ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Łazienkowska” zwołuje 

Walne Zgromadzenie 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Łazienkowska” w Warszawie, na dzień 14.06.2023 r. (środa) o godz. 17:00 

w sali konferencyjnej (I p.) Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. 
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
 9. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
 10. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. 
 11. Przedstawienie protokołu z lustracji za lata 2019-2021. Wnioski polustracyjne. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
  b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
  c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 
  d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 
  f) Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. 
  g) Podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. 
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 
 13. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. 
 14. Zmiana Statutu. 
 15. Sprawy różne. Dyskusja. 
 16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami objętymi porządkiem obrad. Materiały będą do wglądu począwszy od dnia 30 maja 2023 r. w siedzibie SM,, Łazienkowskaul. Polna 30 00-635 Warszawa w dniach: w poniedziałek 8-18, wtorekczwartek 8-16, piątek 8-14, a ponadto na stronie internetowej www.lazienkowska.info 

Serdecznie zapraszamy!!! 

WAŻNE INFORMACJE 

 1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 
 2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. 
 3. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może być wybierany do Rady Nadzorczej lub zostać członkiem Zarządu. 
 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać: datę Walnego Zgromadzenia którego dotyczy pełnomocnictwo, imię, nazwisko, podpis Członka Spółdzielni oraz Pełnomocnika. 
 5. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia oryginału pełnomocnictwa przy składaniu podpisu na liście obecności. 
 6. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
 7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie. 
 8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 
 9. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego. 
 10. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 11. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. 
 11. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 
 12. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. 
 13. Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowskaw Warszawie nastąpi uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Panu Jakubowi Sulborskiemu Kierownikowi Działu Technicznego

Zaproszenie na spotkanie z zarządem

Uwaga

Aktualizacja danych teleadresowych do dnia 29.02.2024