Komunikaty

Wszystkie komunikaty

 • Zawiadomienie

  SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, IŻ DNIA 09.06 (PIĄTEK) BIURO ADMINISTRACJI BĘDZIE NIECZYNNE.

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁAZIENKOWSKA”

 • Informacja dot. Zbliżającego się Walnego Zgromadzenia

  Informacja do pobrania.

 • AWARIA DOMOFONÓW W BUDYNKU PRZY UL. POLNEJ 30

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Łazienkowska informuje, że wystąpiła poważna awaria domofonów w budynku przy ul. Polnej 30. Ze względu na skalę problemu, naprawa może być długotrwała. Do czasu usunięcia awarii otwieranie furtki oraz wejścia do klatki możliwe będzie za pomocą klucza, kodu dostępu oraz pestki. Aby dostać się do Administracji SM Łazienkowska należy kontaktować się pod nr tel. 508 274 096.

 • ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska” zwołuje 

  Walne Zgromadzenie 

  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Łazienkowska” w Warszawie, na dzień 14.06.2023 r. (środa) o godz. 17:00 

  w sali konferencyjnej (I p.) Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7A 

  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
  3. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. 
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
  8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
  9. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
  10. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. 
  11. Przedstawienie protokołu z lustracji za lata 2019-2021. Wnioski polustracyjne. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. 
   b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
   c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 
   d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 
   f) Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. 
   g) Podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. 
  12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 
  13. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. 
  14. Zmiana Statutu. 
  15. Sprawy różne. Dyskusja. 
  16. Zamknięcie obrad.

  Zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami objętymi porządkiem obrad. Materiały będą do wglądu począwszy od dnia 30 maja 2023 r. w siedzibie SM,, Łazienkowskaul. Polna 30 00-635 Warszawa w dniach: w poniedziałek 8-18, wtorekczwartek 8-16, piątek 8-14, a ponadto na stronie internetowej www.lazienkowska.info 

  Serdecznie zapraszamy!!! 

  WAŻNE INFORMACJE 

  1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 
  2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych w tym celu pełnomocników. 
  3. Pełnomocnik osoby fizycznej nie może być wybierany do Rady Nadzorczej lub zostać członkiem Zarządu. 
  4. Pełnomocnictwo powinno zawierać: datę Walnego Zgromadzenia którego dotyczy pełnomocnictwo, imię, nazwisko, podpis Członka Spółdzielni oraz Pełnomocnika. 
  5. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia oryginału pełnomocnictwa przy składaniu podpisu na liście obecności. 
  6. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
  7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie. 
  8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 
  9. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego. 
  10. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 11. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. 
  11. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 
  12. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. 
  13. Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

  Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowskaw Warszawie nastąpi uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Panu Jakubowi Sulborskiemu Kierownikowi Działu Technicznego

 • ZAWIADOMIENIE

  Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 2 maja biuro administracji będzie nieczynne. Życzymy Państwu pięknej pogody i udanego wypoczynku podczas długiego weekendu majowego. 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŁAZIENKOWSKA”

 • Informacja o wymianie liczników III termin – Ostatni

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obowiązkową obecność
  w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  WSPÓLNA 4129.03.2023 r.11:00-13:303, 22, 23, 39, 52, 61, 63, 65, 79
  ARMII LUDOWEJ 729.03.2023 r.16:30-18:304, 7, 14,16, 53, 65, 90
  POLNA 3029.03.2023 r.13:30-16:3026, 57
  POLNA 30A29.03.2023 r.13:30-16:303, 15, 27, 57, 59
  POLNA 30B29.03.2023 r.13:30-16:3013, 33, 43, 48
  • Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  • Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  • Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  • Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.
   W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27  (czynny pon.-pt. godz. 10:00-18:00)
  2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.

 • Oświadczenie dot. Parkowania na terenie posesji

  Szanowni Państwo,

  w związku z planowanym uruchomieniem od dnia 3 kwietnia br. nowego systemu identyfikacji osób upoważnionych do wjazdu i parkowania na terenie posesji ul. Polna 30/30A/30B oraz Al. Armii Ludowej 7 poprzez otwieranie bramy wjazdowej telefonem (system GSM), zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających z parkingu o zgłoszenie się do 31.03.2023 r. do biura SM Łazienkowska w celu wypełnienia dokumentów umożliwiających dalsze korzystanie z miejsc postojowych. Oświadczenie można złożyć również mailowo (skan podpisanego oświadczenia). Tylko podanie wszystkich wskazanych danych umożliwi w pełni identyfikację i upoważnienie do wjazdu na teren posesji.

  Pobierz oświadczenie

 • Informacja o wymianie liczników II termin

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  POLNA 3016.03.2023 r.14:00-18:302, 8, 14, 25, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 57 oraz lokale usługowe
  ARMII LUDOWEJ 716.03.2023 r.11:00-18:004, 7, 9, 11,12, 14, 16, 24, 27, 29, 32, 35, 40, 41, 47, 52, 53, 60, 65, 66, 69, 72, 75, 76, 81, 86, 88, 90, 91, 96, 97, 100, 104, 109, 110
  WSPÓLNA 4117.03.2023 r.11:00-18:002, 3, 5, 9, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 39, 43, 45, 46, 50, 52, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 76, 79, 82, 86, 88, 93, 94, 98 oraz lokale usługowe

  Kolejny dodatkowy termin wymiany wodomierzy jest dodatkowo płatny przez właściciela.

  •  Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  •  Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  •  Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  •  Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.

  W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział
  godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1. Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon.- pt. godz. 10:00-18:00)
  2. Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.

 • Dotyczy II terminu wymiany wodomierzy

  Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Prosimy Państwa o obecność w domu w dniach:

  Adres nieruchomościData wymianyGodziny wymianyNumery lokali
  POLNA 30A08.03.2023 r.11:00-18:302, 3, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 27, 34, 36, 42, 44, 54, 57, 59, 60 oraz lokale usługowe
  POLNA 30B08.03.2023 r.11:00-18:302, 8, 13, 16, 22, 26, 27, 29, 33, 36, 43, 47, 48, 59, 60, 62 oraz lokale usługowe

  Kolejny dodatkowy termin wymiany wodomierzy jest dodatkowo płatny przez właściciela.

  •  Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu wodomierzy tj.: zdjęcie zabudowy ekranów, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.
  •  Przewidywany czas wykonania wymiany w jednym lokalu może wynieść do 30 minut.
  •  Wykonanie prac prosimy potwierdzić na smartfonie u Wykonawcy.
  •  Mogą wystąpić również okresowe przerwy w dostawie wody.

  W przypadku potrzeby określenia bardziej precyzyjnego terminu montażu wskaż przedział
  godzinowy, który najbardziej Ci odpowiada:
  1.Kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 22 101 06 27 (czynny pon.- pt. godz. 10:00-18:00)
  2.Wypełniając formularz – zeskanuj w swoim telefonie kod QR zamieszczony obok i postępuj według instrukcji.

 • Informacja o braku wymiany wodomierza

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” działając na podstawie Prawa o miarach oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych informuje, że wymiana wodomierzy z nakładką radiową zimnej i ciepłej wody prowadzona jest w jednym czasie w całych zasobach Spółdzielni przy zastosowaniu tego samego rodzaju wodomierzy. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych art. 6 1 ust. 3 pkt 1 i art. 6 1 ust. 4 lokator zobowiązany jest do udostepnienia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania robót. Ponadto w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 6 ust. 8  cyt. „Osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany”.

  Informujemy, że rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, w tym zasady rozliczania ilościowego zużycia podgrzanej wody odbywa się na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”.

  Informujemy, że nie dokonano skutecznej wymiany wodomierzy w Państwa lokalu. Wobec powyższego został wyznaczony drugi i ostatni termin wymiany. Szczegóły dotyczące terminu zostały wywieszone na klatce schodowej jak również na stronie internetowej Spółdzielni.
  Nieudostępnienie lokalu w II terminie wymiany wodomierzy spowoduje, że:

  • koszty wymiany wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi w dodatkowym terminie obciążają w całości użytkownika lokalu,
  • dostawa zimnej wody i odprowadzania ścieków do lokalu rozliczana będzie ryczałtowo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (5,4 m 3 /mieszkańca/miesiąc),
  • podgrzanie wody w lokalu rozliczane będzie ryczałtowo na osobę.

  Tylko wymiana wszystkich wodomierzy w lokalu umożliwia ich dotychczasowy sposób rozliczania.

  Nadmieniamy, że użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwienia swobodnego dostępu do pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zajmowanym mieszkaniu na całej wysokości pomieszczenia.

  Z poważaniem
  Zarząd Spółdzielni