Informacja o braku wymiany wodomierza

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” działając na podstawie Prawa o miarach oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych informuje, że wymiana wodomierzy z nakładką radiową zimnej i ciepłej wody prowadzona jest w jednym czasie w całych zasobach Spółdzielni przy zastosowaniu tego samego rodzaju wodomierzy. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych art. 6 1 ust. 3 pkt 1 i art. 6 1 ust. 4 lokator zobowiązany jest do udostepnienia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania robót. Ponadto w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 6 ust. 8  cyt. „Osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany”.

Informujemy, że rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, w tym zasady rozliczania ilościowego zużycia podgrzanej wody odbywa się na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”.

Informujemy, że nie dokonano skutecznej wymiany wodomierzy w Państwa lokalu. Wobec powyższego został wyznaczony drugi i ostatni termin wymiany. Szczegóły dotyczące terminu zostały wywieszone na klatce schodowej jak również na stronie internetowej Spółdzielni.
Nieudostępnienie lokalu w II terminie wymiany wodomierzy spowoduje, że:

  • koszty wymiany wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi w dodatkowym terminie obciążają w całości użytkownika lokalu,
  • dostawa zimnej wody i odprowadzania ścieków do lokalu rozliczana będzie ryczałtowo na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (5,4 m 3 /mieszkańca/miesiąc),
  • podgrzanie wody w lokalu rozliczane będzie ryczałtowo na osobę.

Tylko wymiana wszystkich wodomierzy w lokalu umożliwia ich dotychczasowy sposób rozliczania.

Nadmieniamy, że użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwienia swobodnego dostępu do pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zajmowanym mieszkaniu na całej wysokości pomieszczenia.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad

Wspólna 41 Przekształcenia

Nieczynne biuro

Nieczynne biuro

Utrudniony wjazd na parking Polna

Ostateczny termin przeglądu instalacji elektrycznej

Walne Zgromadzenie 25.06.2024 Porządek obrad