Warszawa 20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska"
zwołuje Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska" w Warszawie,
na dzień 15.05.2018 r. (wtorek) o godz. 17:30
w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
przy ul. Mokotowskiej 14 (przy Pl. Zbawiciela)


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 24.05.2017 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – referuje biegła księgowa (dyskusja) i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
 7. Podjęcie Uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 r.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. (dyskusja).
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, dyskusja podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 12. Informacja Zarządu o odzyskaniu przez Spółdzielnię lok. mieszkalnego Nr 58 przy ul. Polnej 30. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży w/w lokalu w drodze przetargu, po cenie komercyjnej określonej przez biegłego.
 13. Informacja Zarządu o Ustawowym wymogu zmiany Statutu Spółdzielni. Prezentacja zmian oraz tekstu jednolitego i Podjęcie Uchwały o przyjęciu Statutu
 14. Wolne wnioski.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.

W razie nie wyczerpania porządku obrad w dniu 15.05.br, jego kontynuacja nastąpi w dniu 16.05.2018 r o godz. 17.30 w tej samej sali.

Zgodnie z art. 8.3 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od 27.04.2017 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Spółdzielni przy ul. Polnej 30 oraz na stronie internetowej: www.lazienkowska.info z dokumentami związanymi z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

.protokółem z Walnego Zgromadzenia z dnia 24 .05.2017 r.,
.sprawozdaniem Zarządu za 2017r.,
.sprawozdaniem finansowym za 2017 r.,
.sprawozdaniem Rady Nadzorczej,
.projektami Statutu oraz uchwałSerdecznie Zapraszamy !
Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd: