Warszawa, 15.05.2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska"
zwołuje Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska" w Warszawie,
na dzień 06.06.2019 r. (czwartek) o godz. 17:30
w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
przy ul. Mokotowskiej 14 (przy Pl. Zbawiciela)


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 15 i 16.05.2018 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – referuje biegła księgowa (dyskusja) i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
 7. Podjęcie Uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 r.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2018 r. w tym Informacja o przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny RP - lustracji Spółdzielni za lata 2016-2018..
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, dyskusja nad sprawozdaniem, podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 12. Informacja Zarządu o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Spółdzielni w prawo własności, zgodnie z ustawą z 20.07.2018 r. Omówienie planowanych remontów na 2020 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 8.3 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od 23.05.2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Spółdzielni przy ul. Polnej 30 oraz na stronie internetowej: www.lazienkowska.info z wybranymi dokumentami związanymi z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

.protokółem z Walnego Zgromadzenia z dnia 15/16.05.2018 r.,
.sprawozdaniem Zarządu za 2018r.,
.sprawozdaniem finansowym za 2018 r.,
.sprawozdaniem Rady Nadzorczej,
.projektami uchwałSerdecznie Zapraszamy !
Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd: