Warszawa, 14.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska"
zwołuje Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Łazienkowska" w Warszawie,
na dzień 24.05.2017 r. (środa) o godz. 17:30
w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
przy ul. Mokotowskiej 14 (przy Pl. Zbawiciela)


Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza ).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2016 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – referuje biegła księgowa (dyskusja).
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r. (dyskusja)
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, odczytanie Wniosków z Lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015, dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i wniosków.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od 10.05.2017 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Spółdzielni przy al. Armii Ludowej 17 z dokumentami związanymi z porządkiem Walnego Zgromadzenia, tj.:

.protokółem z posiedzenia Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2016 r.
.sprawozdaniem Zarządu
.sprawozdaniem finansowym
.sprawozdaniem Rady Nadzorczej
.wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015, dokonanej przez Związek Rewizyjny S.M. R.P.,
.projektami uchwałSerdecznie Zapraszamy !
Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd: